Bose SoundLink manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Interface hubs Bose SoundLink.
We providing 1 pdf manuals Bose SoundLink for download free by document types: User Manual


Bose SoundLink User Manual (204 pages)


Brand: Bose | Category: Interface hubs | Size: 8.95 MB |

   

Table of contents

SOUNDLINK

1

ADAPTER

1

Safety Information

2

Contents

5

Product parts

6

Upgrading your Wave

7

music system, as needed

7

Preparing your Wave

8

music system or Wave

8

radio II for wireless

8

Preparing your computer

10

Flashing

11

Problem What to do

14

adapter and USB key

19

Customer service

19

Limited warranty

20

Technical information

21

Sicherheitshinweise

22

Produktteile

26

Upgrade Ihres Wave

27

Music System, bei Bedarf

27

Music System oder Wave

28

Radio II für die drahtlose

28

Verwendung vorbereiten

28

Ihren Computer vorbereiten

30

Blinkendes

31

Netzlämpchen

31

Problem Lösung

34

Kundendienst

39

Eingeschränkte Garantie

40

Technische Daten

41

2,3 cm B

41

Información de seguridad

42

Contenido

45

Componentes del producto

46

radio II

48

Preparación del ordenador

50

Problema Solución

54

y la llave USB

59

Atención al cliente

59

Garantía limitada

60

Información técnica

61

CAUTIONCAUTIO N

62

Sommaire

65

Composants

66

Mise à jour du système Wave

67

, si nécessaire

67

ou Wave

68

radio II pour une liaison

68

Préparation de l’ordinateur

70

Problème Mesure corrective

74

Service client

79

Garantie limitée

80

Caractéristiques techniques

81

2,3 cm L

81

Informazioni sulla sicurezza

82

Sommario

85

Componenti del prodotto

86

(se pertinente)

87

o di Wave

88

radio II per il

88

Preparazione del computer

90

Spia di

91

Pulsante

92

Problema Soluzione

94

alla chiave USB

99

Assistenza tecnica

99

Garanzia limitata

100

Dati tecnici

101

2,3 cm (L)

101

Veiligheidsinformatie

102

Onderdelen van het product

106

-muzieksysteem of Wave

108

Het Wave

108

De computer voorbereiden

110

Knipperend

111

Probleem Wat te doen

114

-adapter en

119

Klantenservice

119

Beperkte garantie

120

Technische informatie

121

¢ˆÍÁÙÅà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

122

Tab 3 , 11Tab 8, 16

124

ªÔé¹Ê‡Ç¹¼ÅÔµÀѳ±‹

126

¡ÒÃÍѾà¡Ã´ Wave

127

¢Í§¤Ø³ µÒÁµˆÍ§¡ÒÃ

127

¡ÒèѴàµÃÕÂÁ

128

ÊÓËÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‡ÍäÈÊÒÂ

128

¡ÒèѴàµÃÕÂÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍˢͧ¤Ø³

130

¡Òÿѧà¾Å§º¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍˢͧ¤Ø³

133

¡ÒÃà»ÅÕè¹ẵàµÍÃÕè

134

¡ÒÃᡈ»ÑญËÒ

134

»ÑญËÒ ÊÔ觷Õ赈ͧ·Ó

135

½‚ÒºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ˆÒ

139

¡ÒÃÃѺ»ÃСѹẺ¨Ó¡Ñ´

140

¢ˆÍÁÙÅ·Ò§´ˆÒ¹à·¤¹Ô¤

141

본 사용자 안내서를 숙지하십시오

142

Tab 7, 15

143

Tab 3, 11

144

EnglishTab2, 10

144

뮤직 시스템 업그레이드(필요한 경우)

147

무선으로 사용하기 위해 Wave

148

뮤직 시스템 또는 Wave

148

무선 II 준비

148

컴퓨터에서 음악 감상

153

문제 해결 방법

154

SoundLink

159

어댑터 및 USB 키를 수동으로 연결

159

고객 서비스 센터

159

제한 보증 서비스를 받기 위한 조치 사항:

160

2.3cm W)

161

请阅读本用户指南

162

Tab 6 , 14

163

Tab 8, 16Tab 7, 15

163

Tab2, 10

164

根据需要,升级您的 Wave

167

使您的 Wave

168

音乐系统或 Wave

168

无线电 II 做好无线连接准备

168

对电脑的准备工作

170

收听电脑中的音乐

173

SOUNDLINK 或

175

COMPUTER

175

AUX 按钮打开系统,然后选择电脑。

175

CONNECTING

176

– NO SIGNAL –

176

AUX 按钮选择将电脑作

177

COMPUTER。

177

注意:并非所有播放器和

178

无线服务都支持此形式的播

178

手动连接 SoundLink

179

适配器和 U 盘

179

为获得有限质保服务,您必须做的事情:

180

2.3 cm W)

181

ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ

182

ﺩﻭﺪﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ

183

ﺡﺎﺘﻔﻤﻟﺍﻭ

184

ﺊﻳﺎﻬﻤﻟﺍ ﻂﺑﺭ

184

ءﻼﻤﻌﻟﺍ ﺔﻣﺪﺧ

184

ﻲﺑﺮـــــﻋ

185

ﺔﻠﻜﺸﻤﻟﺍﻞﺤﻟﺍ

185

:ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﻊﻣ ﻂﻐﺿﺍ

190

:ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﻊﻣ ﻂﻐﺿﺍ

190

:ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﻊﻣ ﻂﻐﺿﺍ

190

ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ

191

ﻡﺎﻈﻧ ﻞﺼﻔﻟ

191

ﻡﺎﻈﻨﺑ ﻞﻴﺻﻮﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﻹ

191

ﺔﺒﻤﻟ ﺾﻴﻣﻭ

192

ءﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ

192

ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ

193

ﻲﻜﻠﺳﻼﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻼﻟ

195

ﻡﺎﻈﻧ ﻭﺃ ﻲﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ

195

ﻡﺎﻈﻧ ﺩﺍﺪﻋﺇ

195

ﺔﺟﺎﺤﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻲﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ

196

ﻡﺎﻈﻧ ﺔﻴﻗﺮﺗ

196

ﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ءﺍﺰﺟﺃ

197

ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﻤﻟﺍ

198

Tab 3 , 11

202

Tab 6 , 14 Tab 8, 16

203

More products and manuals for Interface hubs Bose

Models Document Type
None