Bose SoundLink User Manual

Browse online or download User Manual for Interface hubs Bose SoundLink. Bose SoundLink User's Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 204
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.8 / 5. Based on29 customer reviews
Page view 0
WAVE
®
SOUNDLINK
ADAPTER
FOR THE BOSE
®
WAVE
®
MUSIC SYSTEM AND THE BOSE WAVE
®
RADIO II
Owner’s Guide | Bedienungsanleitung | Guía de usuario | Notice d’utilisation | Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing |
| | |
©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM323698 Rev.00
WAVE
®
SOUNDLINK ADAPTER
Lightwave Wave Acc cover.fm Page 1 Wednesday, July 8, 2009 5:43 PM
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 203 204

Summary of Contents

Page 1 - ADAPTER

WAVE® SOUNDLINK™ ADAPTERFOR THE BOSE® WAVE® MUSIC SYSTEM AND THE BOSE WAVE® RADIO IIOwner’s Guide | Bedienungsanleitung | Guía de usuario | Notice d’u

Page 2 - Safety Information

6Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Preparing your computer1. Using the provided SoundLinkTM remote control, p

Page 3

16Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Italiano Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Garanzia limitataIl kit Bose® SoundLink™ è coperto da una garanzia limitat

Page 4

17Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Italiano Tab 8, 16Tab 7, 15Dati tecniciAssorbimento nominale dell’adattatore100 V 50/60 Hz con uscita

Page 5 - Contents

iiTab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Nederlands Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 1 0VeiligheidsinformatieLees deze gebruikershandleidingNeem de tijd om de i

Page 6 - Product parts

iiiNederlandsEnglish Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15WAARSCHUWING: Breng geen wijzigingen aan in het systeem of de accessoir

Page 7 - music system, as needed

ivTab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Nederlands Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 1 0Dit product voldoet aan alle vereisten van EU-richtlijnen zoals wettelij

Page 8 - radio II for wireless

vNederlandsEnglish Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15InhoudOnderdelen van het product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 9

2Tab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Nederlands Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 1 0Onderdelen van het productEr zijn twee versies van de SoundLink™-kit. De

Page 10 - Preparing your computer

3NederlandsEnglish Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Uw Wave®-muzieksysteem bijwerken, wanneer nodig Als er een upgrade-cd in

Page 11 - Flashing

4Tab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Nederlands Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 1 0Het Wave®-muzieksysteem of Wave® radio II-systeem gereedmaken voor draadl

Page 12

5NederlandsEnglish Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Indien de kit een stroomconverter bevat1. Steek het kleine uiteinde van d

Page 13

7Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 153. Check to be sure the SoundLinkTM USB key power light turns on and begi

Page 14 - Problem What to do

6Tab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Nederlands Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 1 0De computer voorbereiden1. Druk op de afstandsbediening van de SoundLink™

Page 15

7NederlandsEnglish Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 153. Controleer of het aan/uit-lampje van de SoundLink™-USB-stekker begint

Page 16

8Tab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Nederlands Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 1 0De verbinding tussen hetWave®-muzieksysteem en de computer verbreken Druk

Page 17

9NederlandsEnglish Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Muziek beluisteren via de computerMet de afstandsbediening in de SoundLin

Page 18

10Tab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Nederlands Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 1 0Vervanging van de batterijWAARSCHUWING: Houd de batterij van de afstands

Page 19 - Customer service

11NederlandsEnglish Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Probleem Wat te doenGeen verbinding tussen computer en Wave®-systeem Sym

Page 20 - Limited warranty

12Tab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Nederlands Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 1 0Probleem Wat te doenGeen verbinding tussen computer en Wave®-systeem Sym

Page 21 - Technical information

13NederlandsEnglish Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Probleem Wat te doenGeen geluid wanneer de computer geluid afspeelt.• Dr

Page 22 - Sicherheitshinweise

14Tab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Nederlands Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 1 0Probleem Wat te doenGeluidsontvangst van de computer is slecht of het ge

Page 23

15NederlandsEnglish Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Handmatig een verbinding maken tussen de SoundLink™-adapter en de USB-st

Page 24

8Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10To disconnect your Wave® music system from the computer Press the button o

Page 25

16Tab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Nederlands Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 1 0Beperkte garantieDe SoundLink™-kit van Bose® valt onder een beperkte ove

Page 26 - Produktteile

17NederlandsEnglish Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Technische informatieElektrische specificaties van adapter100 V, 50/60 H

Page 27 - Music System, bei Bedarf

iiTab 3 , 11Tab 8, 16ไทยTab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10¢ˆÍÁÙÅà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂâ»Ã´Í‡Ò¹¤Ù‡Á×ͼو㪈àŇÁ¹Õéâ»Ã´ãªˆàÇÅÒ㹡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁ¢ˆÍá¹Ð

Page 28 - Verwendung vorbereiten

iiiTab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16ไทย¢ˆÍ¤ÇÃÃÐÇѧ: â»Ã´Í‡ҴѴá»Å§¼ÅÔµÀѳ±‹ËÃ×ÍÍØ»¡Ã³‹àÊÃÔÁ ¡ÒôѴá»Å§á¡ˆä¢â´ÂäÁ‡ä´

Page 29

ivTab 3 , 11Tab 8, 16ไทยTab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10¼ÅÔµÀѳ±‹¹ÕéÊÍ´¤ÅˆÍ§µÒÁ¢ˆÍ¡Ó˹´·Ñé§ËÁ´¢Í§ÊËÀÒ¾ÂØâû·Õè㪈ºÑ§¤ÑºµÒÁ¡®ËÁÒ »ÃСÒÈ©º

Page 30 - Ihren Computer vorbereiten

vTab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16ไทยสารบัญªÔé¹Ê‡Ç¹¼ÅÔµÀѳ±‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 31 - Netzlämpchen

2Tab 3 , 11Tab 8, 16ไทยTab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10ªÔé¹Ê‡Ç¹¼ÅÔµÀѳ±‹ÍØ»¡Ã³‹ SoundLinkTM ÁÕÊͧàÇÍ˪ѹ àÇÍ˪ѹ·Õè¤Ø³àÅ×Í¡ÊÓËÃѺ Wave®

Page 32

3Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16ไทย¡ÒÃÍѾà¡Ã´ Wave® music system ¢Í§¤Ø³ µÒÁµˆÍ§¡Òà ËÒ¡ÍØ»¡Ã³‹¢Í§¤Ø³ÁÕ«Õ´ÕÍѾà¡Ã´ Ê

Page 33

4Tab 3 , 11Tab 8, 16ไทยTab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10¡ÒèѴàµÃÕÂÁ Wave® music system ËÃ×Í Wave® radio II ÊÓËÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‡ÍäÈÊÒÂÍÐá´»à

Page 34 - Problem Lösung

5Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16ไทยËÒ¡ÍØ»¡Ã³‹¢Í§¤Ø³Áժشá»Å§ä¿¢Í§ÍÐá´»àµÍË1.·Õè´ˆÒ¹ËÅѧÍÐá´»àµÍˢͧ SoundLinkTM

Page 35

9Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Listening to music on your computerYour SoundLinkTM kit remote control gi

Page 36

6Tab 3 , 11Tab 8, 16ไทยTab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10¡ÒèѴàµÃÕÂÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍˢͧ¤Ø³1.¡ÒÃ㪈ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃŢͧ SoundLinkTM ·Õè¨Ñ´ãˈÁÒ ¡´»Ø‚

Page 37

7Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16ไทย3. µÃǨ´Ùãˈṇã¨Ç‡Ò俺¹¤Õ‹ USB ¢Í§ SoundLinkTM ÊLJҧáÅÐàÃÔèÁ¡Ð¾ÃÔº 4. ÃÍãˈ¤Í

Page 38

8Tab 3 , 11Tab 8, 16ไทยTab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10¡ÒõѴ¡ÒÃàª×èÍÁµ‡Í Wave® music system ¢Í§¤Ø³¨Ò¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍË¡´»Ø‚Á·Õè´ˆÒ¹»ÅÒ¢ͧ¤Õ‹

Page 39 - Kundendienst

9Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16ไทย¡Òÿѧà¾Å§º¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍˢͧ¤Ø³ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃŢͧÍØ»¡Ã³‹ SoundLinkTM ¢Í§¤Ø³ª‡ÇÂãˈ¤Ø

Page 40 - Eingeschränkte Garantie

10Tab 3 , 11Tab 8, 16ไทยTab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10¡ÒÃà»ÅÕè¹ẵàµÍÃÕè¤Óàµ×͹: à¡çºáºµàµÍÃÕè¢Í§ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅãˈ¾ˆ¹Á×Íà´ç¡ à¾ÃÒÐÍÒ¨à»ç

Page 41 - 2,3 cm B

11Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16ไทย»ÑญËÒ ÊÔ觷Õ赈ͧ·Ó¤ÍÁ¾ÔÇàµÍËáÅÐ Wave® systemäÁ‡àª×èÍÁµ‡Í¡Ñ¹ ÍÒ¡Òà A:¢ˆÍ¤ÇÒÁ

Page 42 - Información de seguridad

12Tab 3 , 11Tab 8, 16ไทยTab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10»ÑญËÒ ÊÔ觷Õ赈ͧ·Ó¤ÍÁ¾ÔÇàµÍËáÅÐ Wave® systemäÁ‡àª×èÍÁµ‡Í¡Ñ¹ ÍÒ¡Òà B: ¢ˆÍ¤ÇÒÁ CO

Page 43

13Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16ไทย»ÑญËÒ ÊÔ觷Õ赈ͧ·ÓäÁ‡ÁÕàÊÕ§àÁ×èÍàŇ¹à¾Å§¨Ò¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍË• ¡´»Ø‚Á SoundLink/AUX

Page 44

14Tab 3 , 11Tab 8, 16ไทยTab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10»ÑญËÒ ÊÔ觷Õ赈ͧ·Ó¡ÒÃÃѺàÊÕ§¨Ò¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍËäÁ‡´ÕËÃ×ÍàÊÕ§àºÒ• µÃǨ´Ùãˈṇã¨Ç‡ÒÍ

Page 45 - Contenido

15Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16ไทย¡ÒÃàª×èÍÁµ‡ÍÍÐá´»àµÍˢͧ SoundLinkTM áÅФÕ‹ USB ´ˆÇµ¹àͧ¤Ø³ÍÒ¨¡ÓÅѧ㪈¡ÒÃà»

Page 46 - Componentes del producto

10Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Battery replacementWARNING: Keep the remote control battery away from chi

Page 47

16Tab 3 , 11Tab 8, 16ไทยTab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10¡ÒÃÃѺ»ÃСѹẺ¨Ó¡Ñ´ÍØ»¡Ã³‹ Bose® SoundLinkTM ¢Í§¤Ø³ä´ˆÃѺ¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤Ãͧ¨Ò¡¡ÒÃÃѺ»Ã

Page 48 - radio II

17Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16ไทย¢ˆÍÁÙÅ·Ò§´ˆÒ¹à·¤¹Ô¤¾Ô¡Ñ´áç´Ñ¹ä¿¿ƒÒ¢Í§ÍÐá´»àµÍË100V 50/60Hz â´ÂÁÕ¡ÓÅѧä¿ÍÍ¡ 5

Page 49

iiTab 3, 11한국어Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12EnglishTab2, 10안전 정보본 사용자 안내서를 숙지하십시오.본 사용자 안내서의 지침을 숙독하여 주의 깊게 따르십시오. 이를 통해 시스템을 적절하게 설치, 조작하고 해

Page 50 - Preparación del ordenador

iiiTab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13한국어Tab 7, 15주의: 시스템 또는 부속품을 변경하지 마십시오. 허가 없이 변경하면 안전, 규정 준수 및 시스템 성능에 문제를 초래할 수 있으며 제품 보증을

Page 51

ivTab 3, 11한국어Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12EnglishTab2, 10이 제품은 법률에 의해 적용되는 경우 모든 EU 지침서 요구 사항을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은 www.Bose.com/static/com

Page 52

vTab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13한국어Tab 7, 15목차부품 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 53

2Tab 3, 11한국어Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12EnglishTab2, 10부품SoundLink™ 키트는 두 가지 버전이 있습니다. 특정 Wave® 시스템은 선택 버전에 따라 연결 방법이다음과 같이 다릅니다. 해당 키트가 A

Page 54 - Problema Solución

3Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13한국어Tab 7, 15Wave® 뮤직 시스템 업그레이드(필요한 경우) 키트에 업그레이드 CD가 포함된 경우 SoundLink™ 키트를 연결하기 전에 이 CD를 사용해야

Page 55

4Tab 3, 11한국어Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12EnglishTab2, 10무선으로 사용하기 위해 Wave® 뮤직 시스템 또는 Wave® 무선 II 준비SoundLink™ 어댑터는 Wave® 시스템에 직접 연결할 수 있습니다

Page 56

5Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13한국어Tab 7, 15키트에 어댑터 전원 장치가 포함된 경우1. SoundLink™ 어댑터의 뒷면에서 어댑터 전원 케이블의 끝 부분을 DC 전원 커넥터에 연결합니다.

Page 57

11Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Problem What to doComputer and Wave® system do not connect. Symptom A:SO

Page 58

6Tab 3, 11한국어Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12EnglishTab2, 10컴퓨터 준비1. 제공된 SoundLink™ 리모콘에서 SoundLink/AUX 버튼을 눌러 컴퓨터를 음악 장치로 선택합니다. Wave® 시스템이 켜지

Page 59 - Atención al cliente

7Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13한국어Tab 7, 153. SoundLink™ USB 키의 전원 표시등이 켜지고 깜박거리는지 확인합니다. 4. 컴퓨터에서 SoundLink™ USB 키를 인식할 때까지

Page 60 - Garantía limitada

8Tab 3, 11한국어Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12EnglishTab2, 10컴퓨터에서 Wave® 뮤직 시스템 분리 SoundLink™ USB 키의 끝에 있는 버튼 을 누릅니다. 컴퓨터 USB 포트에서 USB를 뺍니다.Wave

Page 61 - Información técnica

9Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13한국어Tab 7, 15컴퓨터에서 음악 감상SoundLink™ 키트 리모콘을 사용하여 컴퓨터를 통해 음악을 들을 수 있습니다. 이 리모콘은 Wave®뮤직 시스템의 리모콘

Page 62 - CAUTIONCAUTIO N

10Tab 3, 11한국어Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12EnglishTab2, 10배터리 교체경고: 리모콘 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 배터리를 잘못 취급할 경우 화재나화상을 당할 수도 있습니다. 배터리를 재

Page 63

11Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13한국어Tab 7, 15문제 해결 방법컴퓨터와 Wave® 시스템 이 연결되지 않음. 증상 A:SOUNDLINK 또는 COMPUTER 가 Wave® 시스템 디스플레이에

Page 64

12Tab 3, 11한국어Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12EnglishTab2, 10문제 해결 방법컴퓨터와 Wave® 시스템 이 연결되지 않음. 증상 B: Wave® 시스템 디스플레이 에 CONNECTING이 계속 표시되며 어댑터

Page 65 - Sommaire

13Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13한국어Tab 7, 15문제 해결 방법컴퓨터 음악이 재생하는 동안 소리가 나지 않음.• SoundLink™ 리모콘의 SoundLink/AUX 버튼을 눌러 컴퓨터를 음악

Page 66 - Composants

14Tab 3, 11한국어Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12EnglishTab2, 10문제 해결 방법컴퓨터에서 소리 수신이 불량하거나 소리가 나지 않습니다.• SoundLink™ 어댑터를 Wave® 시스템과 멀리 떨어 뜨려 놓습니다.

Page 67 - , si nécessaire

15Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13한국어Tab 7, 15SoundLink™ 어댑터 및 USB 키를 수동으로 연결교체용 SoundLink™ USB 키 또는 SoundLink™ 어댑터를 사용하고 있거나

Page 68 - radio II pour une liaison

12Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Problem What to doComputer and Wave® system do not connect. Symptom B: CO

Page 69

16Tab 3, 11한국어Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12EnglishTab2, 10제한 보증Bose® SoundLink™ 키트는 양도성 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증의 자세한 내용은 제품포장에 포함된 등록 카드에 제공되

Page 70 - Préparation de l’ordinateur

17Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13한국어Tab 7, 15기술 정보어댑터 정격 전원500mA에서 5V 출력이 있는 100V 50/60Hz500mA에서 5V 출력이 있는 120V 60Hz500mA 에서

Page 71

iiTab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12简体中文Tab2, 10 安全信息请阅读本用户指南请务必认真遵守本用户指南中的说明。它可以帮助您正确安装和操作本系统,以享用一切先进功能。请保存好本用户指南,以备日后参考。警告:

Page 72

iiiTab 6 , 14简体中文Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13Tab 8, 16Tab 7, 15小心:不要改装本系统或配件。未经授权的改装可能会使安全性、法规符合性和系统性能下降,并使质保失效。小心:请勿使用任何液态清洁剂、溶剂、化学品、酒精、氨水

Page 73

ivTab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12简体中文Tab2, 10根据适用法律,本产品符合所有欧盟指令要求。您可以从 www.Bose.com/static/compliance 找到完整的符合声明。对于 SoundLi

Page 74 - Problème Mesure corrective

vTab 6 , 14简体中文Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13Tab 8, 16Tab 7, 15目录产品部件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 75

2Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12简体中文Tab2, 10产品部件有两种版本的 SoundLink™ 套件。为您的特定 Wave® 系统选择何种版本将决定您在进行连接时应遵守的步骤。将您的套件按 A. 或 B. 区

Page 76

3Tab 6 , 14简体中文Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13Tab 8, 16Tab 7, 15根据需要,升级您的 Wave® 音乐系统如果您的套件中含有升级 CD,则在连接任何 SoundLink™ 套件前应使用此 CD 对其进行升级,这一点非常重要

Page 77

4Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12简体中文Tab2, 10使您的 Wave® 音乐系统或 Wave® 无线电 II 做好无线连接准备将 SoundLink™ 适配器与 Wave® 系统直接相连。1. 将 Sound

Page 78

5Tab 6 , 14简体中文Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13Tab 8, 16Tab 7, 15如果您的套件中含有适配器电池组1. 在 SoundLink™ 适配器的后部,将适配器电源线的较小端插入 DC 电源连接器中。2. 将该电源线的另一端插入靠近

Page 79 - Service client

13Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Problem What to doNo sound when the computer music plays.• Press the Sou

Page 80 - Garantie limitée

6Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12简体中文Tab2, 10对电脑的准备工作1. 使用提供的 SoundLink™ 遥控器,按下 SoundLink/AUX 按钮选择将电脑作为音乐来源。打开 Wave® 系统后,在前

Page 81 - 2,3 cm L

7Tab 6 , 14简体中文Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13Tab 8, 16Tab 7, 153. 检查一下 SoundLink™ U 盘,确保其电源指示灯已开启并开始闪烁。4. 等待您的电脑对 SoundLink™ U 盘进行识别。若是首次连接,则

Page 82 - Informazioni sulla sicurezza

8Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12简体中文Tab2, 10断开 Wave® 音乐系统与电脑的连接 按下位于 SoundLink™ U 盘末端的按钮。然后将 U 盘从电脑的 USB 端口拔出。重新连接 Wave® 系

Page 83

9Tab 6 , 14简体中文Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13Tab 8, 16Tab 7, 15收听电脑中的音乐利用 SoundLink™ 套件遥控器,可以打开电脑中的音乐。其工作原理与原始 Wave® 音乐系统遥控器非常相似,可以控制所有系统功能。可

Page 84

10Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12简体中文Tab2, 10更换电池警告:请将遥控器电池放置在儿童不能接触的地方。如果处理不当,电池可能导致着火或化学灼伤。切勿充电、拆开、加热到 212ºF (100ºC) 以上或

Page 85 - Sommario

11Tab 6 , 14简体中文Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13Tab 8, 16Tab 7, 15问题 措施电脑和 Wave® 系统无法连接。现象 A:Wave® 系统显示屏上从未显示消息 SOUNDLINK 或 COMPUTER,指示灯也不闪烁。或者

Page 86 - Componenti del prodotto

12Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12简体中文Tab2, 10问题 措施电脑和 Wave® 系统无法连接。现象 B:消息 CONNECTING 一直显示于 Wave® 系统显示屏中,适配器指示灯也不断闪烁。最后在系统

Page 87 - (se pertinente)

13Tab 6 , 14简体中文Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13Tab 8, 16Tab 7, 15问题 措施播放电脑中的音乐时听不到声音。• 按下 SoundLink™ 遥控器上的 SoundLink/AUX 按钮选择将电脑作为音乐来源。此时应显示

Page 88 - radio II per il

14Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12简体中文Tab2, 10问题 措施从电脑中接收的声音质量差,或声音中断。• 延长 SoundLink™ 适配器与 Wave® 系统间的距离。• 改变 SoundLink™ U 盘

Page 89

15Tab 6 , 14简体中文Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13Tab 8, 16Tab 7, 15手动连接 SoundLink™ 适配器和 U 盘您可能使用更换的 SoundLink™ U 盘或 SoundLink™ 适配器,或解决无线连接问题。在两种

Page 90 - Preparazione del computer

14Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Problem What to doReception of sound from the computer is poor or the sou

Page 91 - Spia di

16Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12简体中文Tab2, 10有限质保您的 Bose® SoundLink™ 套件受有限的可转让担保保护。包装箱中随附的产品登记卡上提供了有限质保的详细内容。请填写好卡上的信息部分,然

Page 92 - Pulsante

17Tab 6 , 14简体中文Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13Tab 8, 16Tab 7, 15技术信息适配器额定功率100V 50/60Hz,500mA 下 5V 输出120V 60Hz,500mA 下 5V 输出220-240V 50 或 60H

Page 93

١٧ﻲﺑﺮـــــﻋﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍﺊﻳﺎﻬﻤﻟﺍ ﺔﻗﺎﻃ ﻦﻨﻘﻣ ﺮﻴﺒﻣﺃ ﻲﻠﻠﻣ ٥٠٠ ﻰﻠﻋ ﺖﻟﻮﻓ ٥ ﺞﺗﺎﻨﺑ ﺰﺗﺮﻫ ٦٠/٥٠ ﺖﻟﻮﻓ ١٠٠ ﺮﻴﺒﻣﺃ ﻲﻠﻠﻣ ٥٠٠ ﻰﻠﻋ ﺖﻟﻮﻓ ٥ ﺞﺗﺎﻨﺑ ﺰﺗﺮﻫ ٦٠ ﺖﻟﻮﻓ ١٢٠ ﻲﻠﻠﻣ

Page 94 - Problema Soluzione

١٦ﻲﺑﺮـــــﻋﺩﻭﺪﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﻰﻠﻋ ﺩﻭﺪﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﻊﺿﻭ ﻢﺘﻳﻭ .ﻞﻘﻨﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗ ﺩﻭﺪﺤﻣ ﻥﺎﻤﻀﺑ Bose® SoundLink™ ﻢﻘﻃ ﺔﻴﻄﻐﺗ ﻢﺘﻳ ﺮﺛﺆﻳ ﻑﻮﺳﻭ .ﺪﻳﺮﺒ

Page 95

١٥ﻲﺑﺮـــــﻋﺎﻳﻭﺪﻳ USB ﺡﺎﺘﻔﻤﻟﺍﻭ SoundLink™ ﺊﻳﺎﻬﻤﻟﺍ ﻂﺑﺭ ﺎﺘﻠﻛ ﻲﻓﻭ .ﻲﻜﻠﺳﻼﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺤﺑ ﻭﺃ SoundLink™ ﺊﻳﺎﻬﻤﻟﺍ ﻭﺃ SoundLink™ USB ﺡﺎﺘﻔﻤﻠﻟ ﻻﺍﺪﺒﺘﺳﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳ

Page 96

١٤ﻲﺑﺮـــــﻋﺔﻠﻜﺸﻤﻟﺍﻞﺤﻟﺍ ءﻱﺩﺭ ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﻮﺼﻟﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ.ﺪﻋﺎﺒﺘﻣ ﺕﻮﺼﻟﺍ ﻥﺃ ﻭﺃ.Wave® ﻡﺎﻈﻧ ﺮﺜﻛﺃ ﻦﻋ ﺍﺪﻴﻌﺑ SoundLink™ ﺊﻳﺎﻬﻤﻟﺍ ﻙﺮﺣ •.SoundLink™ USB ﺡﺎﺘﻔﻤﻟﺍ ﻰﻠ

Page 97

١٣ﻲﺑﺮـــــﻋﺔﻠﻜﺸﻤﻟﺍﻞﺤﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﺪﻨﻋ ﺕﻮﺻ ﻱﺃ ﺭﺪﺼﻳ ﻻ.ﻰﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﻻ SoundLink™ ﻝﻭﺮﺘﻨﻛ ﺕﻮﻤﻳﺭ ﺯﺎﻬﺟ ﻲﻓ SoundLink/AUX ﺭﺰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿﺍ • .(ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻛ) COM

Page 98

١٢ﻲﺑﺮـــــﻋﺔﻠﻜﺸﻤﻟﺍﻞﺤﻟﺍ ﻡﺎﻈﻧﻭ ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﻞﻴﺻﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻻ.Wave®:ﺏ ﺽَﺮَﻌﻟﺍ CONNECTING ﺔﻤﻠﻛ ﻞﻈﺗ Wave® ﻡﺎﻈﻧ ﺔﺷﺎﺷ ﻰﻠﻋ (ﻞﻴﺻﻮﺗ).ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺊﻳﺎﻬﻤﻟﺍ ﺔﺒﻤﻟ ﺾﻣﻮﺗﻭ ﺓﺭﺎﺒﻋ

Page 99 - Assistenza tecnica

١١ﻲﺑﺮـــــﻋﺔﻠﻜﺸﻤﻟﺍﻞﺤﻟﺍ ﻡﺎﻈﻧﻭ ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﻞﻴﺻﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻻ.Wave®:ﺃ ﺽَﺮَﻌﻟﺍ SOUNDLINK ﺔﻤﻠﻛ ﺮﻬﻈﺗ ﻻ ﺔﺷﺎﺷ ﻰﻠﻋ ًﺎﻘﻠﻄﻣ COMPUTER ﻭﺃ.ءﻮﺿ ﻱﺃ ﺾﻣﻮﻳ ﻻﻭ Wave® ﻡﺎﻈﻧ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ

Page 100 - Garanzia limitata

١٠ﻲﺑﺮـــــﻋﺕﺎﻳﺭﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺍﺪﺒﺘﺳﺍ ءﻮﺳ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴﻛ ﺩﺍﻮﻤﺑ ﻕﺍﺮﺘﺣﺍ ﻭﺃ ﻖﻳﺮﺣ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﺗ ﺪﻘﻓ .ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻦﻋ ﺓﺪﻴﻌﺑ ﻝﻭﺮﺘﻨﻛ ﺕﻮﻤﻳﺮﻟﺍ ﺯﺎﻬﺟ ﺔﻳﺭﺎﻄﺑ ﻞﻌﺠﺑ ﻢﻗ :ﺮﻳﺬﺤﺗ ﺐﺠﻳ .ﺎﻬﻗﺮﺣ

Page 101 - 2,3 cm (L)

15Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Manually linking the SoundLinkTM adapter and USB keyYou may be using a r

Page 102 - Veiligheidsinformatie

٩ﻲﺑﺮـــــﻋﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻰﻘﻴﺳﻮﻤﻠﻟ ﻉﺎﻤﺘﺳﻻﺍ ﻝﻭﺮﺘﻨﻛ ﺕﻮﻤﻳﺮﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﻛ ﻞﻤﻌﻳ ﻮﻫﻭ .ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺎﺑ ﻰﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ SoundLink™ ﻢﻘﻃ ﻝﻭﺮﺘﻨﻛ ﺕﻮﻤﻳﺭ ﺯﺎﻬﺟ ﻚﻟ ﺮﻓﻮﻳ.ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ

Page 103

٨ﻲﺑﺮـــــﻋﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ Wave® ﻡﺎﻈﻧ ﻞﺼﻔﻟ.ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺎﺑ USB ﺬﻔﻨﻣ ﻦﻣ USB ﺡﺎﺘﻔﻤﻟﺍ ﺝﺍﺮﺧﺈﺑ ﻢﻗ ﻢﺛ .SoundLink™ USB ﺡﺎﺘﻔﻤﻟﺍ ﻑﺮﻄﺑ ﺩﻮﺟﻮﻤﻟﺍ ﺭﺰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿﺍﺭﺯWa

Page 104

٧ﻲﺑﺮـــــﻋ .ﺾﻴﻣﻮﻟﺍ ﻲﻓ ﺃﺪﺒﺗﻭ ﺊﻀﺗ ٣ -SoundLink™ USB ﺡﺎﺘﻔﻤﻟﺍ ءﺎﺑﺮﻬﻛ ﺔﺒﻤﻟ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ ﺔﺒﻤﻟ ﺾﻴﻣﻭءﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ .ﺓﺮﻣ ﻝﻭﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺎﺛ ٤ -٢٠ ﻰﻟﺇ ﻞﺼﻳ ﺎﻣ ﻚﻟﺫ ﻕﺮﻐﺘﺴﻳ ﺪﻗﻭ .

Page 105

٦ﻲﺑﺮـــــﻋﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺭﺪﺼﻤﻛ ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﻻ ١ -SoundLink/AUX ﺭﺰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿﺍ ،ﺩﻭﺰﻤﻟﺍ SoundLink™ ﻝﻭﺮﺘﻨﻛ ﺕﻮﻤﻳﺭ ﺯﺎﻬﺟ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ.ﻰﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ ﻞﺑﺎﻗ) DISCOVER

Page 106 - Onderdelen van het product

٥ﻲﺑﺮـــــﻋ ﺊﻳﺎﻬﻤﻠﻟ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻛ ﺔﻳﺬﻐﺗ ﺓﺪﺣﻭ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻢﻘﻄﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ. ١ -SoundLink™ ﺊﻳﺎﻬﻤﻟﺍ ﻒﻠﺧ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﻟﺍ ﻞﺻﻮﻣ ﻲﻓ ﺊﻳﺎﻬﻤﻟﺍ ﻞﺒﻜﻟ ﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﻑﺮﻄﻟﺍ ﻞﺧﺩﺃ.ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ

Page 107

٤ﻲﺑﺮـــــﻋﻲﻜﻠﺳﻼﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻼﻟ Wave® radio II ﻡﺎﻈﻧ ﻭﺃ ﻲﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ Wave® ﻡﺎﻈﻧ ﺩﺍﺪﻋﺇ.ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ Wave® ﻡﺎﻈﻨﺑ SoundLink™ ﺊﻳﺎﻬﻤﻟﺍ ﻞﺼﺘﻳ.(ﻰﻠﻋﻷ ١ -Bose link ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ ﻞﻌﺟ ﻊ

Page 108 - Het Wave

٣ﻲﺑﺮـــــﻋﺔﺟﺎﺤﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻲﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ Wave® ﻡﺎﻈﻧ ﺔﻴﻗﺮﺗ .SoundLink™ ﻢﻘﻄﻟ ﺕﻼﻴﺻﻮﺗ ﻱﺃ ﻞﻤﻋ ﻞﺒﻗ ﺹﺮﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻢﻬﻤﻟﺍ ﻦﻤﻓ ،ﺔﻴﻗﺮﺘﻠﻟ CD ﺹﺮﻗ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻢﻘﻄﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ:ﺔﻴﻟﺎ

Page 109

٢ﻲﺑﺮـــــﻋﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ءﺍﺰﺟﺃ ﺎﻬﻌﺒﺘﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻄﺨﻟﺍ ﻚﺑ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻲﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ Wave® ﻡﺎﻈﻨﻟ ﺎﻬﺗﺮﺘﺧﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺨﺴﻨﻟﺍ ﺩﺪﺤﺗﻭ .SoundLink™ ﻢﻘﻃ ﻦﻣ ﻦﻴﺘﺨﺴﻧ ﺪﺟﻮﺗ .ﺕﻼﻴﺻﻮﺘﻟﺍ ﻞﻤﻋ ﻲﻓ.ﻖﺒﻄ

Page 110 - De computer voorbereiden

vﻲﺑﺮـــــﻋﺕﺎﻳﻮﺘﺤﻤﻟﺍ٢ ...

Page 111 - Knipperend

ivﻲﺑﺮـــــﻋ ﻖﺑﺎﻄﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻮﺜﻌﻟﺍ ﻚﻨﻜﻤﻳﻭ .ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻱﺭﺎﺴﻟﺍ EU Directive ﻪﻴﺟﻮﺗ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊﻴﻤﺟ ﻊﻣ ﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻖﻓﺍﻮﺘﻳ.www.Bose.com/static/co

Page 112

iiTab 3, 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10 Safety InformationPlease read this owner’s guidePlease take the time to f

Page 113

16Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Limited warrantyYour Bose® SoundLinkTM kit is covered by a limited transf

Page 114 - Probleem Wat te doen

iiiﻲﺑﺮـــــﻋ ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺎﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍﻭ ﺔﻣﻼﺴﻟﺎﺑ ﺎﻬﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﻞﺨﺗ ﺪﻘﻓ .ﺕﺎﻘﺤﻠﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﻼﻳﺪﻌﺗ ﺔﻳﺃ ءﺍﺮﺟﺈﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ :ﻪﻴﺒﻨﺗ.ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ءﺎﻐﻟﺇ ﻰ

Page 115

iiﻲﺑﺮـــــﻋﺔﻣﻼﺴﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣﺍﺬﻫ ﻚﻟﺎﻤﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺓءﺍﺮﻗ ﻰﺟﺮﻳ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗﻭ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻙﺪﻋﺎﺴﻳ ﻑﻮﺳﻭ .ﺔﻳﺎﻨﻌﺑ ﺍﺬﻫ ﻚﻟﺎﻤﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻲﻓ ﺓﺩﻮﺟﻮﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎﺒﺗﻹ

Page 116

Tab 3 , 11

Page 117

Tab 6 , 14 Tab 8, 16

Page 118

WAVE® SOUNDLINK™ ADAPTERFOR THE BOSE® WAVE® MUSIC SYSTEM AND THE BOSE WAVE® RADIO IIOwner’s Guide | Bedienungsanleitung | Guía de usuario | Notice d’u

Page 119 - Klantenservice

17Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Technical informationAdapter power rating100V 50/60Hz with 5V output at

Page 120 - Beperkte garantie

iiTab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishDeutschSicherheitshinweiseLesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.Be

Page 121 - Technische informatie

iiiTab 6, 14English Deutsch Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15ACHTUNG: Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nic

Page 122 - ¢ˆÍÁÙÅà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ivTab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishDeutschDieses Produkt erfüllt alle vorgeschriebenen EU-Richtlinien. Die vollständ

Page 123

vTab 6, 14English Deutsch Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15InhaltProduktteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 124 - Tab 3 , 11Tab 8, 16

2Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishDeutschProduktteileEs gibt zwei Versionen des SoundLink™-Kits. Welche Version Sie

Page 125

3Tab 6, 14English Deutsch Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Upgrade Ihres Wave® Music System, bei Bedarf Wenn Ihr Kit eine Upgrade-CD en

Page 126 - ªÔé¹Ê‡Ç¹¼ÅÔµÀѳ±‹

4Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishDeutschWave® Music System oder Wave® Radio II für die drahtlose Verwendung vorbere

Page 127 - ¢Í§¤Ø³ µÒÁµˆÍ§¡ÒÃ

5Tab 6, 14English Deutsch Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Wenn Ihr Kit ein Adapter-Netzteil enthält1. Stecken Sie an der Rückseite des

Page 128 - ÊÓËÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‡ÍäÈÊÒÂ

iiiTab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15CAUTION: Make no modifications to the system or accessories. Unauthoriz

Page 129

6Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishDeutschIhren Computer vorbereiten1. Drücken Sie auf der mitgelieferten SoundLink™-

Page 130 - ¡ÒèѴàµÃÕÂÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍˢͧ¤Ø³

7Tab 6, 14English Deutsch Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 153. Überprüfen Sie, ob das Netzlämpchen des SoundLink™ USB-Keys sich einschal

Page 131

8Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishDeutschTrennen des Wave® Music System vom Computer Drücken Sie die Taste am Ende d

Page 132

9Tab 6, 14English Deutsch Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Musik auf dem Computer anhörenDie Fernbedienung des SoundLink™-Kit gibt Ihne

Page 133 - ¡Òÿѧà¾Å§º¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍˢͧ¤Ø³

10Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishDeutschBatterien wechselnWARNUNG: Halten Sie die Batterien der Fernbedienung auße

Page 134 - ¡ÒÃᡈ»ÑญËÒ

11Tab 6, 14English Deutsch Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Problem LösungComputer und Wave®-System verbinden sich nicht. Symptom A:SOU

Page 135 - »ÑญËÒ ÊÔ觷Õ赈ͧ·Ó

12Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishDeutschProblem LösungComputer und Wave®-System verbinden sich nicht. Symptom B: C

Page 136

13Tab 6, 14English Deutsch Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Problem LösungKein Ton, wenn der Computer Musik abspielt• Drücken Sie die S

Page 137

14Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishDeutschProblem LösungDer Tonempfang vom Computer ist schlecht oder der Ton fällt

Page 138

15Tab 6, 14English Deutsch Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15SoundLink™-Adapter und USB-Key manuell verknüpfenSie können einen Ersatz-So

Page 139 - ½‚ÒºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ˆÒ

ivTab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10This product conforms to all EU Directive requirements as applicable by l

Page 140 - ¡ÒÃÃѺ»ÃСѹẺ¨Ó¡Ñ´

16Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishDeutschEingeschränkte GarantieAuf Ihr Bose® SoundLink™ wird eine übertragbare ein

Page 141 - ¢ˆÍÁÙÅ·Ò§´ˆÒ¹à·¤¹Ô¤

17Tab 6, 14English Deutsch Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Technische DatenNennleistung des Adapters100 V 50/60 Hz mit 5 V Ausgabe bei

Page 142 - 본 사용자 안내서를 숙지하십시오

iiEspañolTab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Información de seguridadLea esta guía del usuarioDedique el tiempo que sea

Page 143 - Tab 7, 15

iiiTab 6, 14English Tab 2, 10 Español Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 1 5PRECAUCIÓN: No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las

Page 144 - EnglishTab2, 10

ivEspañolTab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Este producto cumple los requisitos de todas las Directivas de la UE aplica

Page 145

vTab 6, 14English Tab 2, 10 Español Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 1 5ContenidoComponentes del producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 146

2EspañolTab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Componentes del productoHay dos versiones del kit SoundLink™. La versión que

Page 147 - 뮤직 시스템 업그레이드(필요한 경우)

3Tab 6, 14English Tab 2, 10 Español Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 1 5Actualización del sistema de música Wave® Si su kit incluye un CD de actual

Page 148 - 무선 II 준비

4EspañolTab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Preparación del sistema de música Wave® o Wave® radio II para funcionamiento

Page 149

5Tab 6, 14English Tab 2, 10 Español Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 1 5Si el kit incluye una fuente de alimentación para el adaptador 1. En la par

Page 150

vTab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15ContentsProduct parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 151

6EspañolTab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Preparación del ordenador1. Empleando el mando a distancia SoundLink™ sumini

Page 152

7Tab 6, 14English Tab 2, 10 Español Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 1 53. Compruebe que la luz de encendido de la llave USB SoundLink™ se ilumina

Page 153 - 컴퓨터에서 음악 감상

8EspañolTab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Para desconectar el sistema de música Wave® del ordenador: Pulse el botón en

Page 154 - 문제 해결 방법

9Tab 6, 14English Tab 2, 10 Español Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 1 5Escucha de música del ordenadorEl mando a distancia del kit SoundLink™ perm

Page 155

10EspañolTab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Cambio de la pilaADVERTENCIA: Mantenga la pila del mando a distancia fuera

Page 156

11Tab 6, 14English Tab 2, 10 Español Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 1 5Problema SoluciónEl ordenador y el sistema Wave® no se conectan. Síntoma A

Page 157

12EspañolTab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Problema SoluciónEl ordenador y el sistema Wave® no se conectan. Síntoma B:

Page 158

13Tab 6, 14English Tab 2, 10 Español Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 1 5Problema SoluciónNo hay sonido cuando se reproduce la música del ordenador

Page 159 - 고객 서비스 센터

14EspañolTab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Problema SoluciónLa recepción de sonido del ordenador es deficiente o el so

Page 160 - 제한 보증 서비스를 받기 위한 조치 사항:

15Tab 6, 14English Tab 2, 10 Español Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 1 5Enlace manual del adaptador SoundLink™ y la llave USBPuede utilizar una ll

Page 161 - 2.3cm W)

2Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Product partsThere are two versions of the SoundLinkTM kit. Which version

Page 162 - 请阅读本用户指南

16EspañolTab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Garantía limitadaEl kit Bose® SoundLink™ está cubierto por una garantía tra

Page 163 - Tab 8, 16Tab 7, 15

17Tab 6, 14English Tab 2, 10 Español Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 1 5Información técnicaPotencia nominal del adaptador100V 50/60Hz con salida d

Page 164 - Tab2, 10

iiTab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Français EnglishTab2 , 10Informations relatives à la sécuritéVeuillez lire cette notice d’utilisat

Page 165

iiiTab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Français Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15ATTENTION : N’apportez aucune modification au système ou aux accessoires.

Page 166

ivTab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Français EnglishTab2 , 10Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européen

Page 167 - 根据需要,升级您的 Wave

vTab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Français Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15SommaireComposants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 168 - 无线电 II 做好无线连接准备

2Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Français EnglishTab2 , 10ComposantsLe kit SoundLink™ est disponible en deux versions. La version de

Page 169

3Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Français Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Mise à jour du système Wave®, si nécessaire Si votre kit contient un CD de

Page 170 - 对电脑的准备工作

4Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Français EnglishTab2 , 10Préparation de votre chaîne Wave® ou Wave® radio II pour une liaison sans

Page 171

5Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Français Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Si votre kit comporte un bloc d’alimentation secteur pour l’adaptateur1. À

Page 172

3Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Upgrading your Wave® music system, as needed If your kit includes an upgr

Page 173 - 收听电脑中的音乐

6Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Français EnglishTab2 , 10Préparation de l’ordinateur1. Sur la télécommande SoundLink™, appuyez sur

Page 174

7Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Français Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 153. Vérifiez que la diode de la clé USB SoundLink™ s’allume, puis se met à c

Page 175 - AUX 按钮打开系统,然后选择电脑。

8Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Français EnglishTab2 , 10Pour déconnecter votre système Wave® de l’ordinateur : Appuyez sur la touc

Page 176 - – NO SIGNAL –

9Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Français Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Écoute de musique sur l’ordinateurLa télécommande du kit SoundLink™ permet

Page 177 - COMPUTER。

10Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Français EnglishTab2 , 10Remplacement de la pileAVERTISSEMENT : Conservez la pile de la télécomman

Page 178 - 无线服务都支持此形式的播

11Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Français Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Problème Mesure correctivePas de connexion entre l’ordinateur et le systèm

Page 179 - 适配器和 U 盘

12Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Français EnglishTab2 , 10Problème Mesure correctivePas de connexion entre l’ordinateur et le systè

Page 180 - 为获得有限质保服务,您必须做的事情:

13Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Français Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Problème Mesure correctiveAucun son n’est émis lorsque l’ordinateur est ut

Page 181 - 2.3 cm W)

14Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Français EnglishTab2 , 10Problème Mesure correctiveLa réception du son de l’ordinateur est médiocr

Page 182 - ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ

15Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Français Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Réalisation manuelle d’une liaison entre l’adaptateur SoundLink™ et une cl

Page 183 - ﺩﻭﺪﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ

4Tab 3 , 11Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Preparing your Wave® music system or Wave® radio II for wirelessThe SoundL

Page 184 - ءﻼﻤﻌﻟﺍ ﺔﻣﺪﺧ

16Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Français EnglishTab2 , 10Garantie limitéeVotre système Bose® SoundLink™ est couvert par une garant

Page 185 - ﺔﻠﻜﺸﻤﻟﺍﻞﺤﻟﺍ

17Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Français Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15Caractéristiques techniquesAlimentation électrique100V 50/60Hz, sortie 5V

Page 186

iiTab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Italiano Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Informazioni sulla sicurezzaLeggere questo manuale di istruzioniSeguire sc

Page 187

iiiTab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Italiano Tab 8, 16Tab 7, 15ATTENZIONE: Non apportare modifiche al sistema o agli accessori in quanto

Page 188

ivTab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Italiano Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Questo prodotto è conforme a tutte le direttive EU prescritte dalla legge.

Page 189

vTab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Italiano Tab 8, 16Tab 7, 15SommarioComponenti del prodotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 190 - :ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﻊﻣ ﻂﻐﺿﺍ

2Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Italiano Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Componenti del prodottoEsistono due versioni del kit SoundLink™. La version

Page 191 - ﻡﺎﻈﻨﺑ ﻞﻴﺻﻮﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﻹ

3Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Italiano Tab 8, 16Tab 7, 15Aggiornamento del sistema musicale Wave® (se pertinente) Se il proprio kit

Page 192 - ءﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ

4Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Italiano Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Preparazione del sistema musicale Wave® o di Wave® radio II per il collegam

Page 193 - ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ

5Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Italiano Tab 8, 16Tab 7, 15Se il kit comprende una batteria per l’adattatore1. Inserire l’estremità pi

Page 194

5Tab 6 , 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 8, 16Tab 7, 15If your kit includes an adapter power pack1. On the rear of the SoundLink

Page 195 - ﻡﺎﻈﻧ ﺩﺍﺪﻋﺇ

6Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Italiano Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Preparazione del computer1. Premere il tasto SoundLink/AUX del telecomando

Page 196 - ﻡﺎﻈﻧ ﺔﻴﻗﺮﺗ

7Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Italiano Tab 8, 16Tab 7, 153. Verificare che la spia di alimentazione della chiave USB SoundLink™ si a

Page 197 - ﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ءﺍﺰﺟﺃ

8Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Italiano Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Per scollegare il sistema musicale Wave® dal computer Premere il pulsante

Page 198 - ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﻤﻟﺍ

9Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Italiano Tab 8, 16Tab 7, 15Ascolto di brani musicali sul computerIl telecomando del kit SoundLink™ per

Page 199

10Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Italiano Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Sostituzione della pilaAVVERTENZA: la pila del telecomando deve essere ten

Page 200

11Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Italiano Tab 8, 16Tab 7, 15Problema SoluzioneIl computer e il sistema Wave® non sono collegati tra lo

Page 201

12Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Italiano Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Problema SoluzioneIl computer e il sistema Wave® non sono collegati tra lo

Page 202 - Tab 3 , 11

13Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Italiano Tab 8, 16Tab 7, 15Problema SoluzioneDurante la riproduzione del brano musicale del computer

Page 203 - Tab 6 , 14 Tab 8, 16

14Tab 3, 11Tab 8 , 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Italiano Tab 4, 12 EnglishTab2, 10Problema SoluzioneLa ricezione dal computer è scarsa oppure il suono si af

Page 204

15Tab 6, 14English Tab 2, 10 Tab 3, 11 Tab 4, 12 Italiano Tab 8, 16Tab 7, 15Collegamento manuale dell’adattatore SoundLink™ alla chiave USBÈ possibile

Comments to this Manuals

No comments